Печелим Вашето Доверие.

Решаваме Вашите Проблеми.

Предоставяме нашите Резултати.

Печелим Вашето Доверие.

Решаваме Вашите Проблеми.

Предоставяме нашите Резултати.

Мурлиев & Янев е адвокатска кантора предлагаща комплексни правни услуги, съчетани с иновативни методи. Нашият над 10 годишен опит ни позволява да предлагаме бизнес ориентирани правни решения,

Екипът ни от адвокати и специалисти съчетава традиционни юридически практики с новаторски подходи, за да отговори на съвременните нужди на клиентите ни.

Стремим се към постоянен напредък, използвайки нови технологии и съвременни методи, за да предложим нашите услуги. Съвместно с клиентите си разработваме персонализирани стратегии за решаване на техните специфични правни въпроси.

Търговско право и регулации

Цялостно правно съдействие по търговско правни казуси. Съдействаме при покупко-продажба на бизнес и инвестиционни намерения, извършваме дю дилиджънс. Водим цялостни процедури по преструктуирания, прехвърляне на дялове и акции, сливания и придобивания.

united

Абонаментно правно обслужване

Комплексна ежемесечна услуга по правно обслужване. Разполагате с личен адвокат на ваше разположение във всеки един момент.

keys

Инвестиции и управление на недвижимо имущество

Правно съдействие в сферата на недвижимите имоти. Съдействаме при инвестиции, покупко-продажба, строителство и управление, апорти, учредяване на вещни права, изграждане и придобиване на жилищни комплекси.

sign-out

Туризъм и туристически услуги

Съдействаме при регистрация на туристически обекти и издаване на разрешителни и лицензии за извършване на дейност, откриване на хотели и апартаменти за гости и предоставяме пълна правна регулация в сферата.

friend

Събиране на вземания

Извършваме всички действия по събиране на просрочени вземания и предоставяме процесуално представителство и защита пред съд, арбитраж и съдебен изпълнител. Анализираме състоянието на длъжниците и възможните обезпечителни мерки.

gdpr

Регулации по защита на личните данни

Изготвяме всички документи и процедури, за да е съобразен бизнесът ви с правилата за защита, съхранение и обработка на лични данни.

Обжалваме актове, електронни фишове и наказателни постановления на КАТ.

Защита на интелектуална собственост

Осигуряваме спокойното и безпроблемно използване на създадена интелектуална собственост и предотвратяваме присвояването на бизнес идеи. Регистрираме марки, патенти и полезни модели. Защитаваме авторските и сродните им права.

balance

Процесуално представителство и арбитраж

Представителство пред съд и арбитраж при възникнали търговски и граждански спорове. Предоставяме правна защита и съдействие във всяка съдебна инстанция.

Обслужване на Акционерни дружества

Предлагаме корпоративно обслужване на акционерни дружества и сделки с акции. Изготвяме акционерни споразумения и споразумения за опции. Съдействие при start-up и набиране на капитал.

Представителство пред КЗК и КЗП

Консултации и процесуално представителство Пред Комисия за защита на конкуренцията и Комисия за защита на потребителите. Съдействие при неравноправни клаузи, нелоялни търговски практики, забранени споразумения, въвеждане в заблуждение и имитация.

Онлайн търговия и регулации

Опит в създаването и поддържането на онлайн магазини и традиционна търговия, вкл. чрез регулации по отношение на конкурентните и потребителските правила.

certificate_8074745

Неизпълнение на договори

Съдействаме при пълно, неточно или некачествено изпълнение на всякакъв вид договори – договори за строителство, гражданско правни договори, договори за подизпълнение и др. Водим съдебни и извънсъдебни дейности по претендиране на вреди.

Управляващ съдружник

адв. Адриян Мурлиев

адв. Мурлиев отговаря за взаимоотношенията с клиентите и създаването на силни връзки и доверие.

  • Предоставя правно обслужване, консултации и становища на публични институции и частни организации в сферата на гражданското и търговското право, в частност конкурентно право, потребителско право, административно право и регулации, корпоративно право, телекомуникационно право, сливания и придобивания, управления на акционерни дружества и акции, извънсъдебни преговори и споразумения и др.
  • Води процесуално представителство пред административни органи, в т.ч. Комисия за защита на конкуренцията и Комисия за защита на потребителите, както и пред органи на съдебната власт, държавни и арбитражни съдилища.

  • Управлява акционерни дружества, в т.ч. джиросване и прехвърляне на акции, преобразувания, капитални промени и преструктуирания, акционерни споразумения и опции и др.

  • Води правното обслужване на търговски вериги, вкл. най-големите онлайн магазини в България, ритейл търговия, маркетинг и регулации в социалните мрежи.

Управляващ съдружник

адв. Димитър Янев

адв. Янев ръководи експертната част и акцентира върху детайлното разглеждане и решаване на клиентски проблеми.

  • Специализиран във вещно и имотно право, в това число всякакъв вид сделки с имоти, апорти, прехвърляния, учредявания на вещни права – право на ползване, на строеж, сервитутни права и т.н., представителство пред трети лица, във връзка с възникнали вещноправни казуси; изготвяне на всякаква документация свързана със съответните имоти; делби и други производства.

  • Съдейства при събиране на вземания извънсъдебно и съдебно, в т.ч. водене на преговори и комуникация с длъжници и кредитори, водена на съдебни производства и изпълнителни производства.

  • Осигурява защита на индустриалната собственост – представителство пред Патентните офиси в ЕС, в Женева, в т.ч. защита и регистрации на търговски марки, опозиции, защита по производства по опозиции и др.

  • Регулира бизнеси в сферата на туризма в България и чужбина, вкл. изграждането и поддържането на водноелектрически централи, както и туристическо право – представлява клиентите пред съответните ресорни министерства и институции във връзка с процедурите, свързани с дейността им.

  • Специализиран в областта на правото за борба с прането на пари, в това число изготвяне на вътрешни правила по закона за мерките срещу прането на пари и задълженията при събиране, съхраняване, обработване и защитаване на лични данни.